GDPR
   
Vaše osobní údaje jsou v Martagonu v bezpečí
Vážení přátelé, 
možná se k vám už dostala informace o tom, že 25. května vstoupilo v platnost nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN), které má za cíl co nejvíce zvýšit ochranu osobních údajů fyzických osob. 

Sami víme, jak důležité je dbát na bezpečnost informací. Nikdo nemáme v lásce nevyžádané maily a nabídky koupí po telefonu. K vašim údajům se chováme zodpovědně a nakládáme s nimi v souladu s nařízením GDPR. Proto také vznikla tato stránka.
Informace o zpracování osobních údajů
Dbáme o ochranu soukromí našich členů, jejichž osobní údaje zpracováváme v souvislosti s naší činností. Osobní údaje členů zpracováváme plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činíme vše pro to, aby osobní údaje byly dostatečně zabezpečeny a chráněny před zneužitím. 

Účelem tohoto dokumentu je informovat členy o tom, pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, jaké jsou lhůty pro jejich uchovávání, jaká jsou práva člena v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem Vašich osobních údajů je náš matrikář, t.č. Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů, na něhož se můžete kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailové adresy jiri.svo@vurv.cz. 

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro účely evidence členské základny, kontaktu se členy a rozesílání našeho časopisu Liliář. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu vyžadovaném právními předpisy je povinné, v případě neposkytnutí osobních údajů může být odepřeno členství v ČZS. 

3. DOBA UKLÁDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Vaše osobní údaje máme uložené po dobu trvání Vašeho členství v SZO ČZS z.s. Martagon. 

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Osobní údaje člena mohou být zpřístupněny nadřízeným složkám ČZS, vždy pouze v rozsahu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nebo osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti SZO ČZS z.s. Martagon, přičemž tyto jsou vždy zavázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti min. v rozsahu v jakém je zavázán Martagon. 

Příkladným příjemcem je společnost poskytující doručovací služby. 

5. VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Člen má právo se kdykoli obrátit na předsedu SZO ČZS z.s. Martagon nebo na matrikáře pro ochranu osobních údajů a požadovat informace o zpracování jeho osobních údajů a přístup k nim. Dále má právo na výmaz, právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů. 

Uvedená práva může člen uplatnit osobně na kterékoli členské schůzi, e-mailem na jiri.svo@vurv.cz nebo písemně na adrese matrikáře nebo předsedy (viz 1. textová str. Liliáře). V tomto případě musí být podpis člena na písemném dokumentu doručovaném Martagonu úředně ověřen. Člen se v případě porušení povinností Martagonu v souvislosti se zpracováním osobních údajů může rovněž obrátit se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
   
     <<Zpět na hlavní stranu<<