Carl Friedrich von Ledebour - Lilium ledobourii 

 

Václav Vinčálek


 

   Botanická lilie Lilium ledebourii (Baker) Boiss. je pojmenována po německo-pomořanském botanikovi Carl Friedrichovi von Ledebour. Narodil se 8. července 1786 v rodině Johanna Ledeboura a Anny Marie Hagemannové ve městě Stralsund, které bylo v té době součástí Švédska. Otec Johann zde pracoval jako vojenský soudce a advokát a zemřel těsně před tím, než se Carl Friedrich narodil.

   C. F. Ledebour byl nadaným a pilným žákem, takže na univerzitu v Griefswaldu byl přijat již ve věku 15 let. Ovlivněn svým profesorem C. A. Rudolfim se vzdal původně plánovaného studia práva a věnoval se studiu matematiky a přírodních věd. Když o něco později C.F. Ledebour odjel složit do Stockholmu zkoušky z matematiky a zeměměřičství, seznámil se tam s Carl Linné, Carl Thunbergem a O. Swartzem. Ti trvale nasměrovali jeho zájem k přírodním vědám, konkrétně k botanice. Přispěla k tomu i výprava, kterou podniknul spolu se skupinou důlních inženýrů do severních norských hor.

   Po návratu do Griefswaldu získal Carl Friedrich v březnu 1805 magisterský titul a v květnu obhájil svou disertační práci. Před odchodem do důchodu ho profesor C. A. Rudolfi doporučil na své místo. Ve svých 20 letech byl C. F. Ledebour jmenován asistentem na katedře botaniky a ředitelem Griefswaldské botanické zahrady. Tyto pozice zastával od roku 1805 až do roku 1811, kdy byl pozván na univerzitu v Dorpat. Před odjezdem do Dorpat, v roce 1811, strávil nějaký čas v Berlíně, kde se seznámil s cestovatelem P. S. Pallasem, kterého zaujal svým plánem na zdokumentování přírody Ruského imperia.

   V Dorpat působil v letech 1812-36 jako profesor mineralogie, botaniky a zoologie a také jako ředitel zdejší botanické zahrady. Ta pod jeho vedením získala prestižní evropské postavení.

   V roce 1815 se Carl Friedrich oženil s Elisabeth von Mirbach, neměli vlastní děti, avšak přijali za vlastní malé děvčátko. 

   Hlavním vědeckým zájmem Ledeboura se stalo studium rostlinného světa ruského impéria. První expedice na Krym, kterou plánoval na rok 1814, se neuskutečnila. Ke skutečné studijní expedici došlo až v roce 1926. Spolu s manželkou, K. A. Meyerem a A. von Bungem navštívili v období od 21.1.1826 do 4.2.1827 Sibiř. Ledebour prozkoumával západní Altaj, A. von Bunge východní Altaj a K.A. Meyer kyrgyzské stepi. Výsledkem této výpravy byly dvě průlomové práce: "Flora Altaica" a "Icones Plantarum Novarum vel imperfecte cognitarum Floram rossicam, imprimis altaicam illustrantes edidit C. F. a L.“ První z nich tvoří 4 svazky vydané v letech 1829 – 34 Carlem Ledebourem spolu s K. A. Meyerem a A. von Bungem. Druhou práci tvoří 5 svazků vydaných C. von Ledebourem. Práci na nich započal v Dorpat, pokračoval v Oděse po svém odchodu do důchodu v roce 1836, pak v Heidelbergu a od roku 1844 v Mnichově. Dílo dokončil krátce před svou smrtí 4.7.1851.

   Po Carl von Ledobour bylo pojmenováno několik botanických rodů (Ledebouria, 1821; Ledebouriella, 1910), botanických druhů a také Lilium ledebourii.

   Carl Friedrich von Ledebou patří k řadě západoevropských učenců, kteří jako univerzitní pedagogové podporovali vzdělávání mladých ruských vědců a svou prací podnítili vědecké bádání v samotném Rusku. Za své zásluhy byl v roce 1823 jmenován Ruským státním radou.

 

Poznámka:

   Autoři biografií o C.F.L. nejsou jednotní ani co se týče data, ani místa jeho narození (1785 resp. 1786; Stralsund resp. Dorpat). Rovněž jeho národnost je uváděna rozdílně. Anglická verze Wikipedie uvádí národnost německo-estonskou, její německá verze národnost německou, prestižní JSTOR uvádí národnost německou a pomořanskou. V našem příspěvku přebíráme údaje z článku Friedhelma Bertholda Kaisera /1/, který se po stránce faktografické jeví nejspolehlivějším.

 


Literatura:

/1/    http://www.deutsche-biographie.de/pnd116851376 - Kaiser, Friedhelm
        Berthold, „Ledebour, Karl Friedrich von“, in: Neue Deutsche Biographie 14
        (1985), S. 38; URL:

/2/    https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_von_Ledebour

/3/    https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_von_Ledebour

/4/    https://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.person.bm000324706

/5/    https://www.biodiversitylibrary.org/item/102747#page/1/mode/1up

/6/    https://de.wikisource.org/wiki/ADB:Ledebour,_Karl_Friedrich_von

/7/    https://botany.cz/cs/ledebour/

 

 

 

 

 

 

           

   
   
   
   
   
   
   <<Zpět na hlavní stranu<<