Ještě k aureliánům

 

Václav Vinčálek

   
 

Na internetových stránkách jsou umístěny dva příspěvky o aureliánech. První z nich je od dr. Karla Vereše a má název "Aureliány - jejich původ a pěstování". Druhý je od dr. Vladimíra Chaloupeckého a nese název "Aureliány ... něco z historie vzniku barevných trubkovitých lilií".

Oba články zajímavým způsobem popisují historii vzniku těchto hybridů a uvádějí další pozoruhodnosti o nich. Na tomto místě věnujme pozornost zařazení aureliánů do soustavy zahradnického třídění lilií.

Není pochyb, že aureliány patří do Skupiny VI. tohoto třídění. (V originále je použito slova "Division", v češtině je zavedeným zvykem používat slovo "Skupina"). Různí autoři příspěvků a publikací o liliích však velice nejednotně uvádějí jak se vlastně Skupina VI. jmenuje a jaké všechny lilie do ní patří. Setkáme se s již zmíněným názvem "Aurelian hybridy", "aurelián hybridy", názvy "trubkovité hybridy", "trubkové hybridy", ale také "Čínské hybridy", dokonce i "číňanky". Mezi liliáři se někdy vedou vášnivé spory o tom, který z nich je správný.

Celkem jasnou odpověď na otázku co jsou trubkové a co jsou Aurelian hybridy dává definice Skupiny VI. v Mezinárodním registru lilií (ILR&C). Zde se uvádí:

"Division VI Trumpet and Aurelian hybrids

Hybrids derived from the following species and interspecific hybrids: L. x aurelianense, brownii, L. x centigale, henryi, L. x imperiale, L. x kewense, leucanthum, regale, rosthornii, sargentiae, sulphureum and L. x sulphurgale (but excluding hybrids of henryi with all species listed in Division VII). Aurelian hybrids are derived from a combination of henryi and trumpet lilies." 

V překladu tedy:

"Skupina VI – Trubkové a Aurelian hybridy

Hybridy odvozené z následujících druhů a mezidruhových hybridů: L. x aurelianense, brownii, L. x centigale, henryi, L. x imperiale, L. x kewense, leucanthum, regale, rosthornii, sargentiae, sulphureum a L. x sulphurgale (avšak nepočítaje v to hybridy henryi se všemi druhy  uvedenými ve Skupině VII). Aurelian hybridy jsou odvozené z kombinací henryi a trubkových lilií. 

Z této definice plyne, že Skupina VI. se skládá ze dvou samostatných podskupin. První tvoří Trubkové hybridy, druhou Aurelian hybridy (L. x aurelianense).

 Před podrobnější specifikací těchto podskupin nejprve vydělme v definici zmíněné "hybridy henryi se všemi druhy uvedenými ve Skupině VII". V posledně jmenované Skupině VII - Orientální hybridy jsou zařazeny druhy L.auratum, L.japonicum, L.nobilissimum, L.rubellum, L. speciosum a také mezidruhový hybrid Lparkmanii. Hybridy vzniklé křížením L.henryii s těmito druhy jsou zařazeny do Skupiny VIII - Ostatní hybridy a nepatří tedy ani do Skupiny VI ani do Skupiny VII.  

Nyní zpět k trubkovým hybridům a aureliánům. Spojka "a" v názvu Skupiny VI říká, že co není trubkový hybrid je aurelián a naopak, co není aurelián je trubkový hybrid. Jestliže v závěrečné větě definice je uvedeno, že "Aurelian hybridy jsou odvozené z kombinací L.henryi a trubkových lilií", pak naopak za trubkové hybridy se považují hybridy vzniklé vzájemným křížením všech v  definici  jmenovaných druhů a mezidruhových křížení s výjimkou těch křížení, kde jeden z rodičů je buď L.henryii nebo L. x aurelianense.

A tedy za Aurelian hybridy se považují všechny odrůdy vzniklé křížením kteréhokoliv druhu a mezidruhového hybridu jmenovaného v úvodní části definice s L.henryii a L. x aurelianense.  

Na závěr ještě o samotném jménu aureliánů. V 19. a ještě počátkem 20. století se v názvech taxonů, pokud obsahovala vlastní jména, užívalo velkých písmen. Takže například se v tehdejších pramenech setkáte se jmény L. Kesselringianum nebo L. Ledebouri. Správná současná transkripce je však L. kesselringianum nebo L. ledebouri. Obdobně by místo L. x Aurelianense mělo být použito L. x aurelianense. Pokud máme na mysli skupinové jméno, pak je správné používat Aurelian hybridy,  v obecném slova smyslu pak jednoduše aureliány.

Nejednotnost panuje i mezi označením "trubkové hybridy a "trubkovité hybridy". Tady by asi své řekli odborníci z Ústavu pro jazyk český. Osobně hlasuji pro  "trubkové hybridy". Občas se vyskytující název "Čínské hybridy" je nepřesný a zavádějící. Slangové "číňanky" nechme raději mimo diskusi.

 
 
 
   <<Zpět<<
   <<Zpět na hlavní stranu<<