Příspěvek k otázce registrace nových odrůd lilií

   
 

         Na výroční schůzi SZO Martagon v ledna 2011 se diskutovalo na téma „Registrace lilií“. Vzhledem k zajímavosti tohoto tématu předkládáme rekapitulaci zmíněné diskuse, ke které daly podnět mj. i příspěvky v 2., 3. a 4. čísle zpravodaje Liliář.

          Úvodem upřesněme obsah některých pojmů.

 

         Registrátorství v botanice je důležitou a zodpovědnou funkcí, kterou jsou pověřovány pouze instituce s vysokou profesní úrovní, které jsou schopné na sebe převzít řadu procedur a zodpovědností souvisejících s registrací. Především jde o zajištění jednotnosti, přesnosti a stability pojmenování pěstovaných rostlin.

         Tyto instituce jsou sdruženy v organizaci nazvané  International Cultivar Registration Authorities -ICRAs  (Mezinárodní orgány pro registraci kultivarů). Do funkce registrátora jmenuje instituci Commission for Nomenclature and Registration (Komise pro názvosloví a registraci) při International Society for Horticultural Science (Mezinárodní společností pro zahradnické nauky).

         Pro registrací lilíí byla vybrána Royal Horticultural Society – RHS (Královská zahradnická společnost) ve Velké Británii. V určeném časovém období má zodpovědnost za činnosti spojené s tímto úkolem pověřená osoba, kterou byla v posledních letech paní Kate Donaldová.

          RHS je tedy jedinou organizací, která vede Mezinárodní registr lilií a jeho kontrolní seznam (The International Lily Register and Checklist – ILR&C), zkráceně nazývaný Mezinárodní registr lilií. Za pozornost stojí, že RHS při registraci nijak neověřuje pravdivost údajů, které registrující osoba nebo instituce o odrůdě přihlášené k registraci uvádí. RHS se stará, jak bylo shora zmíněno, především o jednotnost, přesnost a stabilitu pojmenování rostlin.

         Záznam nové odrůdy v Mezinárodním registru lilií neposkytuje šlechtiteli žádná autorská, patentová či jiná práva ani ochranu. Záznam rovněž nevypovídá nic o tom, že pod novým jménem registrant přihlásil skutečně novou odrůdu.

 

         Po tomto úvodu zpět k diskutovaným příspěvkům v 2., 3. s 4. čísle zpravodaje Liliář.

         V 2. čísle byl uveřejněn formulář nadepsaný „Přihláška odrůdy (kultivaru)  lilie k registrování v ILR&C“. Tento formulář provázela poznámka o reprezentantu pro lilie v České republice, který zajišťuje jejich kompletní registraci v ILR včetně dodání certifikátu.     

         K tomu upřesnění – žádost o registraci nové odrůdy v Mezinárodním registru lilií může podat kterákoliv osoba tím, že pravdivě vyplní formulář, který je ke stažení na internetových stránkách RHS www.rhs.org.uk a tento formulář zašle na adresu RHS. Formulář ve zpravodaji Liliář obsahově neodpovídá oficiální listině RHS a proto nemůže být podkladem pro registraci v ILR.

         V 3. čísle Liliáře se mluví o registrátorství českých odrůdy pro členy našich liliářských organizací. Není známo, že by byl takovou funkcí kdokoliv pověřen. Občas vydávané seznamy odrůd popsaných českými liliáři jsou jistým přehledem o aktivitách našich lilářů, avšak v žádném případě je nelze vydávat ze Registr ve smyslu mezinárodně užívané terminologie. A tedy ani činnost spojenou se sestavováním takového seznamu nelze v tomto kontextu nazývat registrátorstvím.

         V 4. čísle zpravodaje Liliář nalezneme příspěvek, který svým způsobem shrnuje sdělení z čísel 2. a 3. Uvádí také různé vysvětlivky, zejména pak popis jakéhosi desetinného kódu,  který s registrací odrůd v Mezinárodním registru lilií nemá vůbec nic co dělat.

         Na tomto místě je potřebné upozornit na často nesprávné používání termínů „registrátor“ a „reprezentant“ a na zaměňování jejich významu. Jak ze shora uvedeného plyne, může být registrátorem (tedy tím kdo vede a je zodpovědný za vedení Registru) pouze ten, kdo tuto funkci převezme na základě jmenování od Komise pro názvosloví a registraci při Mezinárodní společností pro zahradnické nauky.

         V případě RHS a Registru lilií byla vytvořena skupina tzv. regionálních reprezentantů. Jejich roli snad dostatečně ilustruje citace v prvním Dodatku k Mezinárodnímu registru lilií IRL&C: „RHS je zavázána regionálním reprezentantům za jejich neochabující úsilí podněcující registraci názvů lilií a za pomoc při doplňování ILR&C”.

        

         Při každé vážnější dikusi o Mezinárodním registru lilií vyvstane otázka k čemu vlastně Registr slouží.

         Vážnou příčinou pochybností o něm je skutečnost, že při registraci není ověřována pravdivost údajů o registrované odrůdě. Záleží pouze na serioznosti registranta, že do přihlášky uvede pravdivé údaje.

         Tím, že RHS nyní nevyžaduje žádný poplatek za registraci, má nárust počtu registrovaných lilií skutečně inflační charakter.

         Mezinárodní registr lilií rovněž ztratil funkci jakési “plemenné knihy”, ve které by bylo možné zjistit původ nové odrůdy. Řada registrantů totiž nahrazuje jména rodičů pouhým uvedením čísel semenáčů použitých při křížení, v řadě případů stále častěji jen údajem “rodič neznámý”.

 

         Byl bych velice nerad, kdyby se naplnily mé obavy, že tento příspěvek nebude brán tak jak je myšlen – totiž poskytnut správné informace k problematice Registru a registrace lilií.

  

Václav Vinčálek

leden 2011

   
   
     <<Zpět<<
     <<Zpět na hlavní stranu<<