Trochu k botanice lilií

 

Václav Vinčálek

 

 

Skutečným milovníkům lilií by nemělo stačit pouze obdivovat jejich nádherné květy, ale měli by chtít i znát něco více o původu lilií, jejich vlastnostech, příbuzenství, prostě o botanickém pohledu na půvabný rod Lilium. Zejména šlechtitelé, kteří se chtějí pustit do plánovitého šlechtění nových hybridů a neponechávat šlechtitelské výsledky jenom na náhodě, se bez trochy botanických znalostí neobejdou.

 

Je známo, že celý dnešní bohatý sortiment liliových odrůd má svůj prapůvod v několika desítkách původních, botanických, tj. ve volné přírodě rostoucích, liliích. Přestože současně prodávané odrůdy lilií jsou už jen kříženci jiných hybridů a jejich vzdálenost od původních botanických lilií je značně veliká, není možné považovat svět botanických lilií jen za doménu akademických botaniků a domnívat se, že z hlediska amatérských milovníků lilií jde o něco nepodstatného. Co však jsou botanické lilie, kolik se jich v přírodě vyskytuje, jak jsou mezi sebou příbuzné, je mezi nimi nějaký řád?  To jsou otázky, na které bychom měli znát odpovědi.

 

Brzo však shledáme, že dopídit se věrohodných informací o systematice botanických lilií není v českých krajích vůbec jednoduché. Zdá se, že lilie naše profesionální botaniky nepřitahují. Rozhovory s řadou z nich naopak ukazují, že si s botanickou systematikou moc starostí nedělají, tím méně se systematikou nějakých lilií. Nezbývá tedy než začít studovat zahraniční prameny. Pokud však uvěříte, že v nich není nic jiného než pravda pravdoucí, tak se rychle dočkáte rozčarování.

 

Malým příkladem může být článek s prostým názvem „Martagony“ uveřejněný koncem roku 2015 ve 4. čísle zpravodaje Liliář. Toto číslo je monotematicky zaměřené na Lilium martagon a jeho hybridy a proto bychom právem očekávali, že údaje o martagonech budou sedět. Zmiňovaný příspěvek je z pera Laury a Johna Simpsonových z Nového Zélandu. Oba jsou zřejmými obdivovateli tohoto krásného druhu z rodu Lilium. Srovnáme-li ale jejich údaje s informacemi v publikaci The Plant List zjistíme, že se dopustili řady nepřesností.
 

Pro připomenutí uveďme, že publikace The Plant List je oficiálním dokumentem vzniklým ve spolupráci Královské botanické zahrady v Kew s Botanickou zahradou v Missouri a s řadou dalších organizací a jednotlivců. Eviduje více než 1 milion jmen cévnatých rostlin a mechů, z nichž více než 350 000 jsou uznanými vědeckými jmény. Zahrnuje 642 rodů s více než 17 000 druhy. Mezi zpracovanými rody je i rod Lilium. The Plant List je botanickou veřejností považován za směrodatný. K tomu, zda tomu tak skutečně je, se ještě vrátíme na konci našeho dnešního příspěvku.

 

Zpět k shora zmíněnému článku „Martagon“. Autoři v něm uvádějí některé variety, které považují za poddruhy Lilium martagon. Vícekrát se zmiňují o Lilium martagon var. daugava. Se snahou vyčlenit tuto poněkud zvláštní odchylku druhu Lilium martagon jako varietu nebo dokonce jako nový druh v rodu Lilium se v různých časových vlnách setkáme zejména u některých lokálních patriotů v Lotyšsku a Polsku. Po nahlédnutí do publikace The Plant List však zjistíte, že nejenže žádná varieta „daugava“ neexistuje, ale dokonce není vedena ani jako synonymum k jiné lilii. To znamená, že rostlina nebyla náležitě popsána v žádné renomované publikaci tak, aby její jméno mohlo být akceptováno. 

 

Podobně je to s citací Lilium martagon var. sanguineo-purpureum. Předně – správně má být psáno bez pomlčky, tedy Lilium martagon var. sanguineopurpureum a mělo by být uvedeno jméno autora botanického popisu, tedy G. Beck, či zkráceně Beck. Chyba je však v tom, že ani tato varieta není uznaná a jméno je pouhým synonymem pro druh Lilium martagon.

 

I u citované variety Lilium martagon var. hirsutum by mělo být přidáno jméno autora popisu tedy (Mill.) Weston. Opakuje se však předchozí případ - ani tato varieta není uznaná a jméno je pouhým synonymem pro druh Lilium martagon.

 

S údajnou varietou Lilium martagon var. caucasicum je to zamotanější. Jako nižší taxon není popsána varieta ale subspecie, tedy Lilium martagon subsp. caucasicum Micz., resp. Lilium martagon subsp. caucasicum Micz. ex Groch.  Jako v předchozích případech však není ani tato subspecie uznaná a jméno je pouhým synonymem pro druh Lilium martagon.

 

To platí i o Lilium martagon var. plenum Weston, Lilium martagon var. cattaniae Vis. a Lilium martagon var. album Weston. Ve všech případech jde o synonyma pro Lilium martagon.

 

Jak si můžete ověřit, je z v článku citovaných poddruhů  pouze varieta Lilium martagon var. pilosiusculum Freyn uznanou varietou druhu Lilium martagon.

 

Nemyslíte si, že na jeden krátký článek je těch nepřesností víc než dost, zejména když je částí speciální, na martagony monotematicky zaměřenou publikaci.

 

A k pozornosti laskavému čtenáři předkládáme ještě citaci z publikovaného příspěvku L.a J. Simpsonových: „První úplný popis byl zaznamenán v Linného ´Species Plantarum´ z roku 1753“.  Podívejme se, jak takový úplný popis v uvedeném prameni vypadá:

 

 
   
 

Není pochyby, že Linného popis je prvním uznaným popisem, ale určitě není z dnešního hlediska popisem úplným.

 

Můžete namítnout, že jak publikace, ve které byl příspěvek Simpsonových původně uveřejněn (NALS Lily Yearbook 1993), tak ani zpravodaj Liliář (4/2015), ze kterého citujeme naše poznámky, nejsou žádnými vědeckými publikacemi s propracovaným recenzním mechanismem. Bohužel musíme tuto námitku uznat. Máme se ale proto smířit s tím, že budeme číst polopravdy? A kde zjistit, co je pravdou?

 

Jako důkaz, že to není tak jednoduché uveďme zde rozpor, který jsme avizovali na počátku tohoto příspěvku, kde jsme uvedli, že The Plant List je botanickou veřejností považován za směrodatný. Autoritativnost tohoto seznamu je jistě podpořena jménem Královské botanické zahrady v Kew, která je jeho vůdčí spoluautorkou.

 

Za stejně renomovanou společnost můžeme považovat Královskou zahradnickou společnost (Royal Horticultural Society) a jí vydávaný, nám dobře známý The International Lily Register and Checklist (ILR&Ch). Právem bychom mohli očekávat, že dvě královské společnosti se domluví a budou šířit správné nebo alespoň totožné informace. Že tomu tak není se můžete přesvědčit porovnáním seznamu botanických lilií v The Plant List a přehledem botanických lilií, které jsou uváděny jako rodičovské druhy pro skupiny hybridů dle zahradnického třídění v ILR&Ch.

 

V přehledu ILR&Ch pro Skupinu 1 je uvedeno Lilium dauricum, které je však v The Plant List zařazeno jako pouhé synonymum pro  Lilium pensylvanicum. Podobně to je i s Lilium wilsoni. Nebo v případě Skupiny 4, kde Lilium pitkinense je v The Plant List považováno jen za poddruh Lilium pardalinum a je vedeno jako synonymum pro Lilium pardalinum subsp. pitkinense.

 

V Registru jsme zjistili ještě řadu dalších nesrovnalostí, a proto jsme se obrátili přímo na představitele RHS s dotazem na důvody těchto odchylek. Dostali jsme nejenom zajímavé odpovědi, ale též příslib, že se budou naším upozorněním zabývat spolu s botaniky z Královské botanické zahrady.

 

Neradi bychom, aby předchozí řádky vyvolaly v čtenářích pesimismus a nedůvěru v botanické autority. Naopak bychom rádi ve vás vzbudili zájem o tuto oblast a vyzvali k aktivní účasti na hledání pravd. Máme připravenou řadu konkrétních témat, která by si zasloužila vaši pozornost. Ti z vás, které tato výzva osloví, se mohou připojit ke spolupráci na e-mailové adrese vaclav.vincalek@martagon.cz

 
   
   
     <<Zpět<<
     <<Zpět na hlavní stranu<<